Збори АТ 2014 року

 

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ "ВМЗ", код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

Повідомляє про скликання 11 квітня 2014 року о 13 00 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

Порядок денний чергових загальних зборів:

    1.   Обрання лічильної комісії.

    2.   Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

3.     Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

4.     Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.     Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2013 рік та кошторису наглядової ради на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6.     Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2013 рік та кошторису ревізійної комісії на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7.     Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2013 рік.

8.     Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2013 році..

9.     Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2013 рік та затвердження їх розміру.

10.     Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ».

11.     Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію

12.     Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

13.     Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

14.     Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

15.     Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ "ВМЗ", протягом не біш як одного року з дати прийняття такого рішення.  

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 19.02.2014р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 11 квітня 2014 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 07.04.2014р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в  відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головній бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белошова Ольга Іванівна.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2013р

попередній 2012р 

Усього активів

47133

54229

Основні засоби

11055

11013

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

10573

19873

Сумарна дебіторська заборгованість

20401

8196

Грошові кошти та їх еквіваленти

4902

14861

Нерозподілений прибуток

21924

21244

Власний капітал

36688

36008

Статутний капітал

9346

9346

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

9955

16715

Чистий прибуток (збиток)

12984

15994

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

102

308

 

 

        Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21