Повідомлення про загальні збори з проектами рішень

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

03.09.2019 11:10

Протоколи лічільної комісії (позачергові 33А від 02.09.2019 року)

Протоколи лічільної комісії (позачергові 33А від 02.09.2019 року) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2019 11:47 

Інформація згідно вимог ч. 4 ст. 35 (30.08.2019)

 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 02.09.2019 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

 

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 185875зв від 28.08.2019 р.), станом на 27 серпня 2019 року загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 987 766 штук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Повістка дня внеочерд. ОСА (2019)

 До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 


Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВМЗ», які відбудуться: «02» вересня 2019 року об 11-30 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів «02» вересня 2019 року з 10-45 до 11-20.


 

 

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО   ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної

             комісії –Бердник Майя Вікторівна,

Члени лічильної

              комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

              - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до   моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів Товариства.      

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення   Наглядової ради Товариства (рішення від «06» серпня   2019 р.)  

2.  Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства

Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства –генерального директора Латиша Олександра Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Дудіч Любов Іванівну.  

3. Про внесення змін до рішення річних загальних   зборів ПрАТ «ВМЗ», які відбулися 18.04.2019 р. з питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Внести зміни до порядку розподілу прибутку за 2018 рік, у зв’язку зі зміною планів щодо виробничого процесу та залишити 12 479 490,00 гривень, які були розподілені на розвиток, розміщення виробництва, модернізації обладнання , як нерозподілений прибуток.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року. Затвердження розміру та способу виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року:

Направити на виплату дивідендів 38 450 000,00 грн. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту акцію в розмірі 1,44 грн. (одна гривня сорок чотири копійки).

Виплати дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статі 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

 


Позачергові загальні збори проводяться згідно частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із затвердженням порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

                   Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право до проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

                    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – «27» серпня 2019 року.

                  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення.

                     Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.

                     Вимоги щодо публікації повідомлення про проведення позачергових загальних зборів не передбачені та не здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 02.09.2019 РОКУ (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 185606зв від 12.08.2019 р.) станом на 09 серпня 2019 року, загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 987 766 штук.

 

 

Телефон для довідок:

(05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Верхньодніпровський машинобудівний завод»

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2018 рік, які відбудуться: 18 квітня 2019 року об 11-30 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 18 квітня 2019 року з 10-45 до 11-20.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії – Бердник Майя Вікторівна,

Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

                                                      - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до   моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.      

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (рішення від 27 лютого   2019 р.)  

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати Головою Загальних зборів Товариства –генерального директора Латиша Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборів Товариства - Дудіч Любов Іванівну.

3. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2018 рік

4. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 27 985 000,00 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) гривень 00 коп. розподілити наступним чином:

- залиишити   нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток 11 500 000,00 грн.;

- направити на розвиток, розширення виробництва, модернізацію обладнання 12 479 490,00 грн.;

- направити на виплату дивідендів 4 005 510 грн.; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам товариства з розрахунку на одну іменну акцію в розмірі - 0,15 грн.(нуль гривень п’ятнадцять копійок)

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, які зокрема, але не виключно, передбачають приведення окремих положень Статуту   у відповідності до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити Статут ПрАТ «ВМЗ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» підписати   Статут ПрАТ «ВМЗ» в новій   редакції.  

4. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу Дирекцію та Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу Дирекцію та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції.

 

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»:

- Лазарева Л.В.

- Распорського В.П.

- Распорського   А.В.

- Лебедєвої А. П.

- Червоного А.В.

Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають   чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової Ради, голови та секретаря з їх числа.

Обрання членів Наглядової ради Товариства, голови та секретаря з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів Наглядової Ради, голови та секретаря дійсні з моменту їх   обрання загальними зборами

12. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи уповноваженої на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради

Виконання обов’язків голови   Наглядової Ради здійснювати за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

Виконання обов’язків секретаря Наглядової Ради здійснювати за трудовим договором, у відповідності до законодавства України, затвердити умови   трудових договорів. Встановити за виконання обов’язків секретаря Наглядової ради щомісячну винагороду 30 000,00 (тридцять тисяч гривень) грн.00 коп.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов’язків обраними   членами Наглядової ради   Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВМЗ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати договори між ПрАТ «ВМЗ» та членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження Голови та   членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ»:

- Губа Інни Олександрівни;

- Оксенюк Тетяна Олексіївна;

- Пономаренко Галини Миколаївни

Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії та голови з їх числа

 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства,   голови з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Наглядової ради на укладання та підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти   рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку, закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 900 000 000,00 грн. (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради.

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

  • вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
  • до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

 

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2019 року.

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

       Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції,головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 18.04.2019 РОКУ (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 174400зв від 07.03.2019 р.) станом на 05 березня 2019 року, загальна кількість акцій складає 26703399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24956441 штук.

Вимоги щодо публікації повідомлення про проведення загальних зборів не передбачені та не здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

65923

68760

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5830

6740

Запаси

20903

30851

Сумарна дебіторська заборгованість

14293

17229

Гроші та їх еквіваленти

24890

13910

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

42704

21966

Власний капітал

57468

36730

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1709

922

Поточні зобов'язання і забезпечення

6746

31108

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

27985

14736

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,04799

0,55184

Телефон для довідок: (05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 18.04.2019 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

 

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 174410зв від 15.04.2019 р.), станом на 12 квітня 2019 року загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 956 441 штука.


Інформація згідно вимог ч.4 ст.35 (16.04.2019).doc


Повідомлення про підсумки голосування голосування (2019)   Протоколи про підсумки голосування (2019)