Повідомлення про загальні збори з проектами рішень 2018

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

"Верхньодніпровський машинобудівний завод"

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2017 рік, які відбудуться: 18 квітня 2018 року об 11-30 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 18 квітня 2018 року з 10-45 до 11-20.

 

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії – Плахотна Тетяна Олексіївна,

Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

                                            - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.          

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (рішення від 20 лютого 2018 р.)      

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати Головою Загальних зборів Товариства Лазарева Леоніда Віталійовича, секретарем Загальних зборів Товариства - Дудіч Любов Іванівну.

3. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2017 рік

4. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, становлених Законом України "Про акціонерні товариства"

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік:

Чистий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 14 736 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч) 00 коп. розподілити наступним чином:

- 7 209 918,00 (сім мільйонів двісті дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень ) грн. 00 копійок направити на виплату дивідендів;

- 7 526 082,00 (сім мільйонів п’ятсот двадцять шість тисяч   вісімдесят дві гривні ) грн. 00 коп. , залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток.

Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі -0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок).  

Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про припинення повноважень Генерального директора та членів Виконавчої дирекції Товариства

Припинити   повноваження Генерального директора - Латиша О.М. та   членів виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ» - Хавікова Віталія Володимировича; - Бєлашової Ольги Іванівни.

 

Вважати повноваження   Генерального директора та членів   виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

9. Про обрання членів Виконавчої  дирекції та Генерального директора з їх числа.

Обрання членів виконавчої дирекції Товариства та Генерального директора з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження члена виконавчої дирекції, Генерального директора   дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»:

-          Лазарева Л.В.

-          Распорського В.П.

-          Распорського   А.В.

-          Лебедєвої А. П.

-          Ковальчук Н.В.

Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової Ради, голови та секретаря з їх числа.

Обрання членів Наглядової ради Товариства, голови та секретаря з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

12. Про затвердження умов цивільно- правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди     та обрання особи уповноваженої на підписання договорів/контрактів з  членами Наглядової ради

Виконання обов’язків   голови та секретаря Наглядової Ради здійснювати за трудовими договорами, у відповідності до законодавства України, затвердити умови трудових договорів.

 

Встановити за виконання обов’язків голови та секретаря Наглядової ради щомісячну винагороду 20 000,00 (двадцять тисяч гривень) грн.00 коп. та 20 000,00 (двадцять тисяч гривень) грн. 00 коп. відповідно.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов’язків обраними   членами Наглядової ради   Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВМЗ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати договори між ПрАТ «ВМЗ» та членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження Голови та   членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ»:

-          Губа Інни Олександрівни;

-          Микита Ярослав Богданович;

-          Оксенюк Тетяна Олексіївна

Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії та голови з їх числа

 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства,   голови з їх числа, здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Наглядової ради на укладання та підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку, закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 900 000 000,00 грн. (дев’ятсот мільйонів гривень) в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

  • вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
  • до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

 

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2018 року.

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

       Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами –член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 18.04.2018 РОКУ (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 150465зв від 27.02.2018 р.) станом на 26 лютого 2018 року, загальна кількість акцій складає 26703399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24937646 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

68760

32198

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6740

7318

Запаси

30851

9873

Сумарна дебіторська заборгованість

17229

7500

Гроші та їх еквіваленти

13910

7451

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21966

14413

Власний капітал

36730

29177

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

922

304

Поточні зобов'язання і забезпечення

31108

2717

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14736

618

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,55184

0,02314

 

 

Телефон для довідок: (05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»