Повідомлення про загальні збори з проектами рішень 2020р.

 

15.04.2020р.


Протоколи про підсумки голосування (33А 10.04.2020).pdf

Протоколи про підсумки голосування (33А 10.04.2020).rar


08.04.2020р.

Інформація згідно вимог ч.4 ст.35 (08.04.2020)


 


 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,

ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 10.04.2020 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

 

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 06 квітня 2020 року загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 997 074 штуки.

 
03.03.2020р.

Повістка дня ОСА (2020)

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Верхньодніпровський машинобудівний завод»


Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2019 рік, які відбудуться: 10 квітня 2020 року об 11-30 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 10 квітня 2020 року з 10-45 до 11-20.


ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії –   Бердник Майя Вікторівна ,

Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

                                                       - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до   моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.          

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (рішення від 21 лютого   2020 р.)

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати Головою Загальних зборів Товариства Латиша Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборів Товариства - Дудіч   Любов Іванівну.

3. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

4. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік:

Чистий прибуток у розмірі 11 891 049  (одинадцять мільйонів вісімсот дев’яносто одна тисяча сорок дев’ять ) гривень 80 копійок за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2019 рік розподілити наступним чином :

- залишити в якості нерозподіленого прибутку, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток 11 891 049  (одинадцять мільйонів вісімсот дев’яносто одна тисяча сорок дев’ять ) гривень 80 копійок.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства , затвердження його в новій редакції та уповноваження осіб на їх підписання та реєстрацію.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, які зокрема, але не виключно, передбачають приведення окремих положень Статуту   у відповідності до змін у діючому законодавстві України.

Затвердити Статут   приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити   Генерального директора приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»   Латиша Олександра Миколайовича підписати Статут приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» в новій   редакції.  

Доручити Генеральному директору приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» Латишу Олександру Миколайовичу або іншій уповноваженій ним особі здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію та Ревізійну комісію, затвердження їх в новій редакції та уповноваження осіб на їх підписання

Внести зміни та доповнення до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу Дирекцію та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції.

Доручити   підписати вищезазначені Положення   Голові та секретарю загальних зборів акціонерів.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

Припинити повноваження Голови та   членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»:

-          Распорського В.П.

-          Распорського А.В.

-          Лебедєвої А. П.

-          Червоного А.В.

Вважати повноваження діючих Голови та членів   Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»   такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів Наглядової Ради, дійсні з моменту їх обрання загальними зборами товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи уповноваженої на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради.

Виконання обов’язків Голови     Наглядової Ради здійснювати за трудовим договору, у відповідності до законодавства України. Затвердити умови   трудового договору з 11.04.2020 року.

 

Встановити за виконання обов’язків голови Наглядової ради щомісячну винагороду 50 000,00 (пятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов’язків обраними членами   Наглядової ради   Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВМЗ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати договори між ПрАТ «ВМЗ» та   членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження   Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ»:

-          Губа Інни Олександрівни;

-          Оксенюк Тетяни Олексіївни;

-          Пономаренко Галини Миколаївни.

Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх   обрання загальними зборами товариства.

15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

     Уповноважити Голову Наглядової ради на укладання та підписання договорів з членами Ревізійної комісії з 11.04.2020 року.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати   900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради .

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

  • вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
  • до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

 

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2020 року.

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

       Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції,головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),-  www.vmz.com.ua 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 10.04.2020 РОКУ (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

       На дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 7030 від 27.02.2020 р.) станом на 25 лютого 2020 року, загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 997 074 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

52798

65923

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8637

5830

Запаси

13545

20903

Сумарна дебіторська заборгованість

18767

14293

Гроші та їх еквіваленти

11460

24890

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

31372

42704

Власний капітал

46136

57468

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2428

1709

Поточні зобов'язання і забезпечення

4234

6746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

11891

27985

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,4453

1,04799

 

 

Телефон для довідок: (05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»