Повідомлення про загальні збори з проектами рішень

 

Шановний акціонер !

Публічне акціонерне товариство «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства:

Україна, 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє про проведення 27 квітня 2017 року  о 1300 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

     1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення: Для здійснення роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного та вирішення інших питань, пов’язанних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб.  Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова  лічильної комісії – Привалова Р.Р.; члени лічильної комісії:  Ваган О.О., Земляна Н.О.

 

    2.    Визначення порядку та способу посвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

        Проект рішення: Кожний бюлетень для простого та кумулятивного голосування  засвідчується печаткою ПАТ «ВМЗ».

 

 1. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».

     Проект рішення:  Затвердити  регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».

 

 1. 4.Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ВМЗ» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

     Проект рішення: Роботу дирекції ПАТ «ВМЗ» в 2016 році визнати задовільною.  Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності  ПрАТ «ВМЗ»  на 2017 рік.

 

 1. 5.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік та кошторису наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

        Проект рішення: Роботу наглядової ради ПАТ «ВМЗ» в 2016 році визнати задовільною.  Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік.  Затвердити кошторис  наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» на 2017 рік.

 

 1. 6.Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік та кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

        Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» в 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік. Затвердити  кошторис Ревізійної комісії  ПрАТ «ВМЗ» на 2017 рік.

 

 1. 7.Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік.

        Проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ПАТ «ВМЗ» за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ВМЗ»  за 2016 рік.

 

 1. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2016 році.

        Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку   за 2016 рік:

- на виплату дивідендів – 7209917,73 грн. Залишити нерозподіленим  прибуток за 2016 рік в розмірі 7202668,27грн., відобразив  у балансі, як нерозподілений прибуток.

 

 1. 9.Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2016 рік та затвердження їх розміру та способу виплати.

        Проект рішення: Виплатити з прибутку за 2016 рік  дивіденди за 2016 рік  у розмірі 0,27грн.  на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів  кількома частками.

Затвердити наступний спосіб виплати дивідендів:

- виплатити  дивіденди безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені наглядовою радою акціонерного товариства, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), та/або або через касу ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод».

-У разі повернення акціонерному товариству коштів, акціонерне товариство  забезпечує виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України .

- Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 1. 10.Про зміну типу Товариства.

        Проект рішення: змінити тип акціонерного товариства, а саме з Публічного акціонерного товариства  на Приватне акціонерне товариство.

 1. 11.Про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ») на Приватне акціонерне товариство «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПрАТ «ВМЗ»).

       Проект рішення: змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ») на Приватне акціонерне товариство «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПрАТ «ВМЗ»).

 1. 12.Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ» шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту ПрАТ «ВМЗ».

        Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його в новій редакції. Доручити генеральному директору ПрАТ «ВМЗ» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ВМЗ».  Доручити генеральному директору ПрАТ «ВМЗ», особисто або через уповноваженого  представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити  державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ВМЗ» в новій редакції.

 1. 13.Про відміну діючих положень, що регулюють внутрішню діяльність ПАТ «ВМЗ», а саме: Положення про Загальні збори ПАТ «ВМЗ» Положення про Наглядову раду ПАТ «ВМЗ», Положення про Виконавчу дирекцію ПАТ «ВМЗ» та Положення про Ревізійну комісію  ПАТ «ВМЗ», та затвердження нових положень  Приватного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», а саме: Положення про Загальні збори ПрАТ «ВМЗ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВМЗ», Положення про Виконавчу дирекцію ПрАТ «ВМЗ» та Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ «ВМЗ».

        Проект рішення:  Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду  ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчу дирекцію ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення  про Ревізійну комісію ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його у новій редакції.. Доручити голові та секретарю загальних зборів ПрАТ «ВМЗ» підписати нові редакції   Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВМЗ», Положення про Наглядову раду  ПрАТ «ВМЗ» та Положення про Виконавчу дирекцію ПрАТ «ВМЗ» Положення  про Ревізійну комісію ПрАТ «ВМЗ» . Вважати, що Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВМЗ», Положення про Наглядову раду  ПрАТ «ВМЗ» та Положення про Виконавчу дирекцію ПрАТ «ВМЗ» та Положення  про Ревізійну комісію ПрАТ «ВМЗ», набируть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВМЗ» в новій редакції.

 1. 14.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ».

        Проект рішення: У зв’язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження  голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ»: голови Наглядової ради – Лазарева Леоніда Віталійовича; членів Наглядової ради: Распорського Віктора Петровича, Распорського Андрія Вікторовича, Лебедєвої Альони Павлівни, Ковальчук Нелі Василівни.  Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

 1. 15.Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ».

        З даного питання проекту порядку денного рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

 1. 16.Про затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

      Проект рішення:  Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» Лазарев Л.В. та Распорський В.П. здійснюють свої повноваження на платній основі, а саме розмір їх винагороди на місяць складає:

Лазарев Леонід Віталійович

- 20000грн

Распорський Віктор Петрович

- 20000грн.

 Затвердити умови договорів між ПрАТ «ВМЗ» та членами Наглядової ради. Доручити генеральному директору ПрАТ «ВМЗ»  підписати від імені Товариства  договори з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ».

 

 1. 17.Про припинення повноважень генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ».

Проект рішення: У зв’язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження  Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»: генерального директора Латиша Олександра Миколайовича; членів Виконавчої дирекції - Хавікова Віталія Володимировича, Привалової Рози Равіліївни; Бєлашової Ольги Іванівни. Вважати повноваження голови та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

 

 1. 18.Про обрання членів Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ».

        З даного питання проекту порядку денного рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

 1. 19.Про затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з членами Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ» та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

        Проект рішення: Вважати повноваження обраних членів Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. Встановити, що члени Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  Затвердити умови договорів між ПрАТ «ВМЗ» та обраними членами Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ».  Доручити генеральному директору ПрАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з  членами Виконавчої дирекції ПрАТ «ВМЗ».

 

 1. 20.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ».

        Проект рішення: У зв’язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження  голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»: голови Ревізійної комісі - Губи Інни Олександрівни ; членів Ревізійної комісії: Микити Ярослава Богдановича, Косматовського Віталія Володимировича . Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

 

 1. 21.Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ».

       З даного питання проекту порядку денного рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв’язку з цим  проект рішення не надається.

 1. 22.Про затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

        Проект рішення: Вважати повноваження обраних голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  Затвердити умови договорів між ПрАТ «ВМЗ» та обраними головою та членами Ревізійної комісії.  Доручити генеральному директору ПрАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з обраними головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ».

 1. 23.Про схвалення значних правочинів вчинених ПАТ «ВМЗ» у період з 14.04.2016 року по 27.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

        Проект рішення: Затвердити наступні значні правочини (укладені /подовжені) вчиненi ПАТ «ВМЗ», у перiод з 14.04.2016 року по 27.04.2017 року, ринкова вартiсть яких перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

договор з ПрАТ «Північний ГОК» № 299 від 06.03.2017р. з додатками  на ремонт обладнання на суму 15120000грн.;

договор з ПрАТ «ЦГОК» № 1516-52-10 від 22.12.2016р. з додатками  на ремонт обладнання на суму 33751200грн.;

договор з ПрАТ «Інгулецький ГОК» № 1408-26 від 07.03.2017р. з додатками на ремонт обладнання на суму 26784000грн.

 

 1. 24.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПрАТ «ВМЗ», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

       Проект рішення:  1. Попередньо надати згоду на укладання ПрАТ «ВМЗ» наступних  правочинів (договорів, угод) та затвердити договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та продаж продукції/послуг, а саме:

-          з ТОВ «Метинвест-СМЦ» на закупівлю металопрокату на суму 28000000грн;

-          з ТОВ «АВ металлгрупп» на закупівлю металопрокату на суму 4000000грн;

-          з ТОВ «Интерпайп Україна» на закупівлю колес на суму 16000000грн;

-          з ДП ПАТ «Дніпровагонмаш» «ДСЛЗ» на закупівлю комплектуючих  на суму 4000000грн;

-          з ДРФАТ «УГМК» на закупівлю металопрокату на суму 4000000грн;

-          ТОВ «ДДАП-РАКС» на закупівлю  вісей на суму 4000000грн.

У разі укладання зазначених договорів, уповноважити генерального директора ПрАТ «ВМЗ» на їх підписання, та уповноважити Генерального директора Товариства  здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов правочинів.

2. Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «ВМЗ» прийняти остаточне рішення, щодо:

-  визначення банків в яких товариство може отримувати кредити;

- забезпечення порукою  виконання зобов‘язань інших суб’єктів господарювання за цивільно-правовими угодами;

- визначення майна, яке буде предметом застави/іпотеки;

- визначення особи, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

3. Надати повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення  щодо вчинення ПрАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на придбання оборотних засобів та продаж продукції/послуг,  якщо їх ринкова вартість перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними  річної фінансової звітності за 2016 рік та  визначити особу, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

4. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення,  можуть вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

 1. 25.Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення: Уповноважити голову загальних зборів  акціонерів ПАТ «ВМЗ», секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» та генерального директора ПАТ «ВМЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ», що відбулись 27.04.2017 року.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів- 01.03.2017р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 27 квітня 2017 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в  відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vmz.com.ua

 

Звертаємо Вашу  увагу на те, що якщо Ви, як власник цінних паперів, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою - договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента) не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2016

Попередній

2015

Усього активів

32198

32611

Основні засоби

7318

8185

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

9873

10069

Сумарна дебіторська заборгованість

7500

7178

Грошові кошти та їх еквіваленти

7451

7098

Нерозподілений прибуток

14413

13831

Власний капітал

29177

28595

Статутний капітал

9346

9346

Довгострокові зобов’язання

304

313

Поточні зобов’язання

2717

3703

Чистий прибуток (збиток)

2268

4199

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

92

73

 

 

     Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                       Наглядова рада  ПАТ «ВМЗ»