Повідомлення про загальні збори з проектами рішень 2021р.

Повідомлення про загальні збори з проектами рішень 2021р.

 

02.04.2021

Інформація згідно вимог ч.4 ст.35 (02.04.2021).rar

 

 


 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 06.04.2021 РОКУ,
(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

         На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 35531 від 01.04.2021 р.), станом на 31 березня 2021 року загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 25 006 471 штука.

 

 

03.03.2021

 Повістка дня

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

"Верхньодніпровський машинобудівний завод"


 

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2020 рік, які відбудуться:                     06 квітня 2021 року об 11-20 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 06 квітня 2021 року з 10-45 до 11-10.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії –   Бердник Майя Вікторівна ,

Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

                                                       - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до   моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.        

2.Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2020 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік:

Чистий прибуток у розмірі 9228835,04  (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2020 рік розподілити наступним чином :

- залишити в якості нерозподіленого прибутку, відобразивши в балансі, як нерозподілений прибуток 9228835,04  (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки.

7.Про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» Губи Інни Олександрівни.

 

Вважати повноваження діючої Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

8.Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства

Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження Голови Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт,   договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати   900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради .

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:

  • вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж на 7 днів;
  • до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

 

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2021 року.

       Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Дудіч Ірина Юліївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 06.04.2021 РОКУ (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

       На дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 29696 від 23.02.2021 р.) станом на 22 лютого 2021 року, загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 25 006 471 штука.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

56757,1

52798

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8280,9

8637

Запаси

12542,8

13545

Сумарна дебіторська заборгованість

10146,8

18767

Гроші та їх еквіваленти

23346,2

11460

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

31892

31372

Власний капітал

46656,5

46136

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1959,9

2428

Поточні зобов'язання і забезпечення

8140,7

4234

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9228,8

11891

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,3456

0,4453

 

 

                                                 Телефон для довідок: (05658) 6-02-21 Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»