Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах 2023 р.

  

17.04.2023

Бюлетень ПрАТ ВМЗ_голосування_інші питання_ЗЗА_28.04.23

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наглядовою радою ПрАТ «ВМЗ»

                                                                             протокол № 16-03/2023 від 16.03.2023 року

 

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (КОД ЗА ЄДРПОУ 05749336)

 

 

Дата проведення загальних зборів:

28 квітня 2023 року

Дата і час початку голосування:                          

17 квітня 2023 року об 11-00

Дата і час завершення голосування:

28 квітня 2023 року о 18-00

 

Кількість голосів, що належать акціонеру:

 

 

(кількість голосів числом)

 

(кількість голосів прописом)

 

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім’я та по батькові/ найменування представника акціонера

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)

 

 

 

 

 

Голосування з питань порядку денного:

 

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

  

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

  

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

  

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

 

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік:

Чистий прибуток Товариства станом на 31.12.2022 року у розмірі 27 023 839,79 (двадцять сім мільйонів двадцять три тисячі вісімсот тридцять дев`ять) гривень 79 копійок направити на виплату дивідендів; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 1,012 грн (одна гривня дванадцять сотих копійки).

Залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 2500,22 (дві тисячі п`ятсот) гривень 22 копійки.

Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IХ від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.

2. Затвердити Статут ПРАТ «ВМЗ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити   Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»   Латиша Олександра Миколайовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» в новій   редакції.  

4. Доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» Латишу Олександру Миколайовичу або іншій уповноваженій ним особі здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:

7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчу дирекцію» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 10.04.2020 року, визначити таким, що втратило свою чинність.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:

8 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» в повному складі, а саме:

  • Передистої Інни Станіславівни;
  • Оксенюк Тетяни Олексіївни;
  • Пономаренко Галини Миколаївни.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

 

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати   900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради .

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

    Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

 

    Увага!

    Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

 

Бюлетень ПрАТ ВМЗ_голосування_інші питання_ЗЗА_28.04.23" (Подпись PKCS #7)