Збори АТ 2016 року

 

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє про проведення 14 квітня 2016 року о 1300 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

 

Порядок денний чергових загальних зборів:

    1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

    2.   Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».

 1. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».
 2. 4.Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 5.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2015 рік та кошторису наглядової ради на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. 6.Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2015 рік та кошторису ревізійної комісії на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. 7.Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2015 рік.
 6. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2015 році..
 7. 9.Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2015 рік та затвердження їх розміру.
 8. 10.Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ».
 9. 11.Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію
 10. 12.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
 11. 13.Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.
 12. 14.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 13. 15.Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 15.02.2016р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 14 квітня 2016 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 08.04.2016р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в  відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.

 

Звертаємо Вашу  увагу на те, що якщо Ви, як власник цінних паперів, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою - Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» - договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента) не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2015

Попередній

2014

Усього активів

32611

41521

Основні засоби

8185

10224

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

10069

12483

Сумарна дебіторська заборгованість

7178

10183

Грошові кошти та їх еквіваленти

7098

8486

Нерозподілений прибуток

13831

18260

Власний капітал

28595

33024

Статутний капітал

9346

9346

Довгострокові зобов’язання

313

212

Поточні зобов’язання

3703

8285

Чистий прибуток (збиток)

4199

1064

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

73

 

120

 

     

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                         Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»