Збори АТ 2013 року

Інвесторам та акціонерам

 

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл.,

м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє про проведення 26 квітня 2013 року о 1300 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

Порядок денний чергових загальних зборів:

   1.   Обрання лічильної комісії.

   2.   Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

 1. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ».
 2. 4.Затвердження річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 5.Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. 6.Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. 7.Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.
 6. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2012 році..
 7. 9.Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.
 8. 10.Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ».
 9. 11.Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію
 10. 12.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
 11. 13.Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.
 12. 14.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 13. 15.Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 26.02.2013р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 26 квітня 2013 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22.04.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2012

Попередній

2011

Усього активів

54229

54919

Основні засоби

11013

9930

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

19873

11082

Сумарна дебіторська заборгованість

8196

4611

Грошові кошти та їх еквіваленти

14861

6219

Нерозподілений прибуток

21244

11167

Власний капітал

36008

25687

Статутний капітал

9346

9346

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

16715

29232

Чистий прибуток (збиток)

15994

9511

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

308

368

 

    Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                                    Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл.,

м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє про проведення 26 квітня 2013 року о 1300 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .


Порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

3​ Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

4​ Затвердження річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік
та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5​ Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за
наслідками їх розгляду.

6​ Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік. Прийняття рішення
за наслідками їх розгляду.

7​ Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

8​ Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2012 році..

9​ Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.

10​ Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ».

11​ Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про
виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію

12​ Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ
«ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

13​ Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»,
затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

14​ Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ
«ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

15​ Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ», протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення.


Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 26.02.2013р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 26 квітня 2013 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22.04.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
період

звітний

2012
Попередній

2011

Усього активів
54229
54919

Основні засоби
11013
9930

Довгострокові фінансові інвестиції
0
0

Запаси
19873
11082

Сумарна дебіторська заборгованість
8196
4611

Грошові кошти та їх еквіваленти
14861
6219

Нерозподілений прибуток
21244
11167

Власний капітал
36008
25687

Статутний капітал
9346
9346

Довгострокові зобов’язання
0
0

Поточні зобов’язання
16715
29232

Чистий прибуток (збиток)
15994
9511

Середньорічна кількість акцій (шт.)
26703399
26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)
308
368Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21 Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»