Збори АТ 2015 року

 

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє про проведення 9 квітня 2015 року о 1300 годині річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

 

Порядок денний чергових загальних зборів:

    1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

    2.   Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».

 1. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ».
 2. 4.Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 5.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік та кошторису наглядової ради на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. 6.Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік та кошторису ревізійної комісії на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. 7.Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.
 6. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2014 році..
 7. 9.Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2014 рік та затвердження їх розміру.
 8. 10.Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ».
 9. 11.Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію
 10. 12.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
 11. 13.Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.
 12. 14.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
 13. 15.Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 09.02.2015р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 09 квітня 2015 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 03.04.2015р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в  відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.

 

Звертаємо Вашу  увагу на те, що якщо Ви, як власник цінних паперів, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою - Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк» - договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента) не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2014

Попередній

2013

Усього активів

41521

47133

Основні засоби

10224

11055

Довгострокові фінансові інвестиції

 

0

Запаси

12483

10573

Сумарна дебіторська заборгованість

10183

20401

Грошові кошти та їх еквіваленти

8486

4902

Нерозподілений прибуток

18260

21924

Власний капітал

33024

36688

Статутний капітал

9346

9346

Довгострокові зобов’язання

212

0

Поточні зобов’язання

8285

9955

Чистий прибуток (збиток)

1064

12984

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

120

102

 

     Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»