Повідомлення про дистанційні загальні збори з проектами рішень та бюлетень для голосування 2022 р.

 

Повідомлення про дистанційні загальні збори з проектами рішень 2022 р.


 

Повідомлення про дистанційні загальні збори з проектами рішень 2022 р.rar

 

Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження якого: 51600,  Дніпропетровська  обл.,  м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23) (далі – Товариство або ПрАТ «ВМЗ») повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «ВМЗ» 11 листопада 2022 року (протокол № 11-11/2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок) та у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

 

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 22 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http:// www.vmz.com.ua.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання Наглядової ради Товариства)  – 09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування питань обрання Наглядової ради Товариства  – 14 грудня 2022 року (не пізніше 11 години).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 16 грудня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

  1. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2021 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

  1. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

  1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

  1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік:

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2021 року у розмірі 31 429 900,62 (тридцять один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень 62 копійки направити на виплату дивідендів; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 1,177 грн (одна гривня сімнадцять цілих сім десятих копійок).

Залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 18 441,65 (вісімнадцять тисяч чотириста сорок одна) гривня 65 копійок.

Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України.

  1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ»:

-        Распорського В.П.

-        Распорського А.В.

-        Лебедєвої А.П.

-        Червоного А.В.

Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» такими, що достроково втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» строком на три роки:

Головою Наглядової ради – Распорського Віктора Петровича, який є акціонером Товариства.

Членами Наглядової ради:

 –  Распорського Андрія Вікторовича, який є акціонером Товариства;

 –  Плешакова Валерія Валерійовича, який є представником акціонера Товариства.

Посада четвертого члена Наглядової ради ПрАТ «ВМЗ» є вакантною.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами товариства.

8.     Про затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на його підписання.

Виконання обов’язків  Голови   Наглядової Ради здійснювати за трудовим договором, у відповідності до законодавства України. Затвердити умови  трудового  договору з 23.12.2022 року.

 

Встановити за виконання обов’язків Голови  Наглядової ради щомісячну  винагороду 50 000,00 (пятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

 

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВМЗ» у встановленому законодавством  України порядку укласти та підписати договір між ПрАТ «ВМЗ» та  Головою Наглядової ради.

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт,  договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів  від 10 відсотків, становить 25 і більше  та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати  900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними  зборами товариства, з урахуванням вимог частини  першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням  права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження  Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій  раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради .

Для укладання та виконання значних  правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

        

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена на власному веб-сайті  ПрАТ «ВМЗ» (http:// www.vmz.com.ua).  

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів  до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net.

На дату складення переліку акціонерів ПрАТ «ВМЗ», яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів, що відбудуться 22 грудня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 26 703 399 шт., у т.ч. голосуючих акцій – 25 006 471 шт.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.  

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти invest.reestr@ukr.net.  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net.  У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net  із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Дудіч Ірина Юліївна (контактний телефон: (095) 233 09 79 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

              Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти invest.reestr@ukr.net.

 

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради  про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

 

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку;

2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку.

 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті (http:// www.vmz.com.ua) відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства (http:// www.vmz.com.ua) бюлетеня для голосування, тобто з 11:00  09 грудня 2022 року.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 22 грудня 2022 року.  Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином  засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного  товариства на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким  довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

69 457,3

56 757,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9 770,4

8 280,9

Запаси

24 646,9

12 542,8

Сумарна дебіторська заборгованість

25 484,8

10 146,8

Гроші та їх еквіваленти

9 182,0

23 346,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

31 448,3

31 892,0

Власний капітал

46 212,8

46 656,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9 346,0

9 346,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 645,0

1 959,9

Поточні зобов'язання і забезпечення

20 599,5

8 140,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10 071,4

9 228,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,37716

0,3456

 

 

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

09.12.2022 

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Бюлетень ПрАТ ВМЗ_голосування_інші питання_ЗЗА_22.12.22.docx.p7s.rar

Бюлетень ПрАТ ВМЗ_голосування_інші питання_ЗЗА_22.12.22.docx.rar